کود مرغی و اثرات آن بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

چکیده

خاک، ماده سستی که سطح زمین را می پوشاند، ترکیبی از مواد معدنی و آلی می­باشد که مواد آلی از بقایای گیاهان، بسیاری از میکروارگانیزم­های ساکن در خاک و کود آلی که به خاک اضافه می شود تشکیل شده است]1[. کود آلی قرن هاست که به عنوان منبع مواد مغذی در کشاورزی استفاده می شود. با این حال، بسیاری از خواص دیگر خاک که به سلامت خاک کمک می‌کنند(چگالی ظاهری، پایداری سنگدانه ها، نفوذ، ظرفیت نگهداری آب، حاصلخیزی خاک و خواص بیولوژیکی) به درجات مختلفی با کاربرد کود آلی تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف از این مقاله گردآوری یافته‌های تحقیق در مورد تأثیر کود مرغی بر حاصلخیزی خاک، ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژی خاک است. اگرچه نتایج متناقضی در رابطه با اثر کود بر خواص مختلف خاک وجود دارد، مطالعات شواهد قانع کننده­ای از اثرات مفید کود مرغی بر خاک و رشد محصولات زراعی ارائه می دهد. میزان تأثیر کود در خاک به خواص فیزیکی و شیمیایی خود کود و عوامل مختلف مدیریتی و محیطی از جمله سرعت و زمان مصرف، نوع خاک و آب و هوا بستگی دارد.

مقدمه

حاصلخیزی خاک یک مفهوم جدایی ناپذیر است که از بهره وری شیمیایی و فیزیکی خاک تشکیل شده است. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک برای کشاورزی پایدار و کیفیت خاک بسیار مهم است ]2[. از طرفی تلفات و کمبود مواد آلی از مشکلات اساسی در مدیریت پایدار مناطق خشک و نیمه خشک خاک است درحالی که ماده آلی یک عنصر ضروری از شیوه های کشاورزی پایدار می­باشد ]3[. کود دامی به عنوان کود آهسته رهش توسط کشاورزان اروپایی از 6000 سال قبل از میلاد مسیح به محصولات کشاورزی استفاده می­شد ]4[ و از سال های اولیه توسعه کشاورزی در ایالات متحده (ایالات متحده)، از قرن 16 تا 19، کود به عنوان یک منبع کشاورزی مهم در نظر گرفته شده است ]5[. انتشارات اولیه از وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) نشان داد که اعتقاد بر این بود که بی توجهی به این منبع منجر به خسارات قابل توجهی برای مزرعه می شود ]6[. در دنیای امروزی، تخریب زمین در نتیجه فرسایش، بیابان زایی، خاکورزی و شیوه های کشاورزی ناپایدار باعث کاهش قابل توجه بهره وری در برخی از زمین ها شده است ]7[. از سوی دیگر، رشد جمعیت جهان باعث افزایش تقاضای غذا شده است که نیازمند افزایش تولیدات کشاورزیست. این پیشرفت ها اجرای شیوه هایی را برای بهبود یا بازیابی کیفیت زمین کشاورزی ضروری می کند. مطالعات نشان می­دهد که کود دامی دارای اثرات مفیدی بر حاصلخیزی خاک و بسیاری دیگر از خواص خاک است که به سلامت کلی خاک کمک می کند. سازمان حفاظت از منابع طبیعی (NRCS) سلامت خاک یا کیفیت خاک را به عنوان ظرفیت مداوم خاک برای عملکرد به عنوان یک اکوسیستم زنده حیاتی که گیاهان، حیوانات و انسان ها را حفظ می کند، تعریف کرد ]8[. با این حال، استفاده از کودهای دامی دیگر مانند اسب، گوسفند، بز، بوقلمون و خرگوش در میان کشاورزان در سراسر جهان غیرمعمول نیست. ژانگ و همکاران نشان دادند که در مقیاس جهانی، گاو بیشترین سهم را در تولید جهانی کود نیتروژن داشت که 43.7 درصد از کل تولید کود نیتروژن در سال 2014 بود، در حالی که بز و گوسفند با هم یک سوم کود نیتروژن جهانی را در همان سال تولید کردند. ]9[. آمارهای جدیدتر منتشر شده توسط فائو ]10[ نشان می دهد که در سطح جهانی، بیشتر کود نیتروژن مورد استفاده در زمین های زراعی از طیور (مرغ، اردک و بوقلمون) تهیه شده است. اخیراً استفاده از کود مرغی مایع به طور گسترده شروع شده است، زیرا در مقایسه با کود آلی جامد دارای مزایای متعددی است. کود ارگانیک مایع راحت‌تر در دسترس است، به خاک و گیاه آسیب نمی‌رساند و دارای محلول چسباننده است تا در صورت استفاده مستقیم توسط گیاهان قابل استفاده باشد و طوری تجزیه می شوند که به راحتی توسط گیاهان جذب می شوند) آزمایشگاه خاک فاپرتا، 2012). از این داده­ها می توان استنباط کرد که کود آلی منبع مهمی از مواد مغذی در تولیدات کشاورزیست. در نهایت، مقدار کود مصرفی در مزارع به عوامل مختلفی از جمله ترکیب کود، مواد مغذی موجود در خاک، محصولی که باید کشت شود و شرایط محیطی بستگی دارد ]11[.

متدولوژی

چندین روش و معیار برای جمع آوری این اطلاعات جامع از مقالات دنبال شد. ابتدا انواع کودهایی که بیشترین استفاده را در مقیاس جهانی دارند، شناسایی شدند. سپس از موتورهای جستجوی وب مانند Google و Google Scholar برای یافتن مقالات مجلات بررسی شده مرتبط با این نوع کود استفاده شد. شاخص های سلامت خاک همانطور که توسط NRCS ]8[ تعریف شده است فهرست شده و برای محدود کردن بیشتر جستجو و سازماندهی مطالعات در چهار دسته اصلی: خواص شیمیایی خاک، خواص فیزیکی خاک، خواص بیولوژیکی خاک، و عملکرد دانه استفاده شده است. این جستجوهای وب با مطالعاتی که از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی آکادمیک Science Hub ، Agricola و Web of Science به آنها دسترسی داشت تکمیل شد.

بررسی منابع

  • خواص شیمیایی خاک

حاصلخیزی خاک به عنوان وضعیت مواد مغذی موجود در خاک و توانایی آن در تامین مواد مغذی به صورت ذاتی و از منابع خارجی تعریف می شود ]12[. مطالعات مختلف افزایش در مواد مغذی ماکرو و میکرو را در نتیجه کاربرد کود [13-14] گزارش کرده اند که به نوبه خود بر رشد و بهره وری محصولات تأثیر مثبت دارد. خواص شیمیایی مختلف بر حاصلخیزی کلی خاک از جمله pH خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)، ماده آلی و کربن آلی (C) تأثیر می گذارد که استفاده از کود آلی علاوه بر آزادسازی مواد مغذی از طریق معدنی شدن، این ویژگی های متفاوت خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. این بخش از مقاله به بررسی اثر کود ارگانیک بر روی خواص شیمیایی خاک، از جمله مواد مغذی انتخاب شده و در دسترس بودن آنها می‌پردازد.

نیتروژن کل و نیترات

مطالعات مختلف اثر کود آلی را بر کل نیتروژن [15] و نیترات [16] در خاک ارزیابی کرده اند. براساس مطالعات ارزیابی شده خاک­های اصلاح شده با کود مرغی نسبت به خاک­های اصلاح نشده سطح نیتروژن بیشتری نشان می دهند [17]. این افزایش جزئی با مرجع [18] تأیید شد که استفاده از کود دامی به میزان 40 تن در هکتار باعث افزایش معنی‌دار محتوای نیتروژن کل می‌شود. با توجه به مرجع [17]، خاک تیمار شده با کود مرغی معدنی شدن نیتروژن و نیتریفیکاسیون بالاتری را ثبت کرد که دلالت بر تولید نیتروژن معدنی مانند نیترات دارد. تجمع نیترات ها نیز در خاک سطحی بین کرت های اصلاح شده و شاهد تفاوت معنی داری دارد. همچنین اقبال و همکاران [11] اشاره کردند که کودهای حاوی مقادیر زیادی نیتروژن آلی نیتروژن کمتری در دسترس گیاه آزاد می کنند، زیرا مواد آلی ابتدا باید به معدنی تبدیل شوند. مطالعه انجام شده توسط Hou و همکاران [19] نشان دادند که کاربرد کود مرغی در ترکیب با کود معدنی به طور قابل توجهی باعث افزایش محتوای نیتروژن در قسمت های مختلف گیاه شد. برعکس، استفاده از کود دامی در زمانی که گیاه نیتروژن را جذب نمی‌کند می‌تواند باعث تلفات قابل توجه نیترات، به ویژه در زمان‌های بارندگی زیاد شود. مطالعات مختلف شسته شدن نیترات از کود را ارزیابی کرده اند [20،21]. وان اس و همکاران [21] تایید کردند که زمان مصرف کود و نوع خاک بر میزان غلظت نیترات در آب­های زهکشی تأثیر می گذارد.

فسفر

استفاده مکرر از کود دامی می تواند منجر به افزایش بیش از حد فسفر در خاک شود [22]. مشکل فسفر بیش از حد در خاکی که کود دامی مورد استفاده قرار گرفته است ناشی از نسبت باریک N:P در کود نسبت به N:P در گیاهان است [23]. این بدان معناست که برای تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان به مقدار زیادی کود نیاز است. از آنجایی که محصول نیتروژن را بیشتر از فسفر از کود حذف می­کند، تجمع فسفر اجتناب ناپذیر است [22]. افزایش فسفر قابل دسترس پس از کاربرد کود در خاک تابعی از ویژگی های مختلف خاک از جمله pH خاک، محتوای مواد آلی و نوع رس است [24]. محتوای مواد مغذی و در نتیجه محتوای فسفر کود می‌تواند بسیار متغیر باشد و به گونه‌های حیوانی، ترکیب رژیم غذایی، ذخیره‌سازی کود، نوع بستر و میزان رطوبت بستگی دارد. اشکال مختلفی از فسفر قابل استخراج در کود دامی وجود دارد که در اینجا به ترتیب کاهش در دسترس بودن گیاه مرتب شده اند: (1) محلول در آب، (2) فسفر قابل استخراج با بی کربنات، (3) فسفر قابل جذب که در هیدروکسید سدیم محلول است، و (4) P قابل استخراج بااسید [19]. نشان داده شده است که کود خوکی و مرغی دارای غلظت بیشتری از فسفر کل هستند، در حالی که کودهای گاوی حاوی بالاترین مقدار Pمحلول در آب است. فوئنتس و همکاران [25] اشاره کردند عاملی که بیشترین تأثیر را بر محتوای فسفر کود دارد، شکلی است که فسفر در خوراک فراهم می­شود. اسید فیتیک شکل اصلی فسفر در دانه های غلات است [26]. کود خوکی و مرغی عموماً حاوی فسفر فیتیک بیشتری نسبت به کود گاوی است و دلیل آن این است که مرغ و خوک نسبت به گاو حاوی فیتاز کمتری برای تجزیه اسیدفیتیک(C6H18O24P6) هستند [23،25].

پتاسیم

در پژوهشی گزارش کردند که پتاسیم موجود در خاک با پخش کود مرغی افزایش یافت. لازم به ذکر است که سطوح پتاسیم در تیمار شاهد (C) و تیمار (T3) به ترتیب از 277 به 350 پی پی ام افزایش یافته است. تجمع قابل توجهی از پتاسیم در خاک آزمایش ناشی از ورودی کودهای پتاسیمی است]27.[ آئینی و آدتونجی، (2010) [28] دریافتند که افزایش موثری در دسترسی به مواد مغذی و تولید ذرت با استفاده از کود مرغی و NPK مشاهده شد. همچنین Ojeniyi و همکاران، (2013) [29] گزارش کردند که کود مرغی به میزان 7.5 تن در هکتار به طور قابل توجهی جذب مواد مغذی و سایر ویژگی های عملکرد کوکویا را افزایش داد.

عناصر کمیاب و ریز مغذی ها

کارهای مختلفی در مورد اثر کود مصرفی روی عناصر کمیاب در خاک گزارش شده است [30-32]. عناصر کمیاب به عنوان ریزعناصر با غلظت کمتر از 100 میلی گرم در کیلوگرم به طور متوسط تعریف می شوند [33]. برخی از این عناصر کمیاب برای رشد و بهره وری گیاهان و حیوانات ضروری هستند که ریز مغذی [34] نامیده می شوند. کار نیکولی و ماتسی [31] نشان داده است که در دسترس بودن ریزمغذی­ها با استفاده از کود افزایش می یابد. در این مطالعه نشان داده شد که پس از نه سال مصرف کود، مس، روی، منگنز و بور قابل استخراج نسبت به تیمار شاهد و مواد مغذی معدنی به طور معنی‌داری افزایش یافت. تحقیقات نشان داده است که مانند سایر مواد مغذی، عناصر کمیاب در کود به شدت با عناصر کمیاب در خوراک دام و طیور مرتبط هستند [32،35]. این یافته‌ها توسط Chaudhary و Narpal [36] که دریافتند روی، آهن، منگنز و مس قابل استخراج DTPA با افزایش میزان کود آلی افزایش می‌یابد تأیید می‌شوند که افزایش این عناصر با افزایش میزان کود آلی احتمالاً به دلیل تشکیل کمپلکس هایی با لیگاندهای آلی است که از جذب آنها به خاک یا رسوب خارج از محلول خاک جلوگیری می کند [36].

اسیدیته خاک

مطالعات یک رابطه متناقض بین کود دامی و pH خاک را نشان می دهد [39-41]. آنو و اوبوچی [40] افزایش مداوم pH خاک را با کاربرد 10، 20، 30 و 40 میلی گرم در هکتار از کودهای خرگوش، خوکی، بز، مرغ و گاوی گزارش کردند. افزایش pH به عنوان تابعی از کاربرد کود به کربنات کلسیم و بی کربنات موجود در کود [37،42]، افزودن کاتیون هایی مانند کلسیم و منیزیم [43] و وجود آنیون های آلی در کود دام و طیور نسبت داده شده است که می تواند یون های H+ را خنثی کند [45]. همچنین به رژیم غذایی حیوان بستگی دارد. تانگ و یو [46] دریافتند که غلظت آنیونهای آلی، pH اولیه خاک و درجه ترکیب باقیمانده بر میزان اسیدی شدن خاک توسط بقایای آلی تأثیر می گذارد. یک مطالعه طولانی مدت توسط N’dayegamiye و Cote [38] نشان داد که هیچ افزایش یا کاهشی در pH خاک به عنوان تابعی از کود آلی یا دوغاب خوک وجود ندارد. به این دلیل که به این خاک قبل از آزمایش آهک داده شده بود. تنوع در نتایج نشان می­دهد که اثر کود بر اسیدیته خاک به ویژگی های نوع کود و شرایط خاک بستگی دارد [41].

ظرفیت تبادل کاتیونی

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) معیاری برای حفظ یون های دارای بار مثبت در سطح ذرات خاک است [47]. CEC خاک به طور کلی با افزایش میزان رس و مواد آلی افزایش می یابد. مطالعات نشان داده است که روند افزایشی در CEC با افزایش نرخ کود مصرفی وجود دارد که این روند را می توان به مواد آلی در کود و افزایش pH با استفاده از کود نسبت داد [48]. مطالعه ای توسط استینگر و همکاران [15] نشان داد که کاربرد کود مرغی در محتوای ماده آلی 47 میلی گرم در هکتار، CEC را بیش از 10 سانتی‌متر بر کیلوگرم بر کیلوگرم با غلظت قابل توجهی کاتیون‌های پایه در مقایسه با کرت‌های شاهد افزایش داد. از طرفی میلر و همکاران [49] فرض می‌کنند که تجزیه مواد آلی CEC را به دلیل افزایش مکان‌های دارای بار منفی در گروه‌های کربوکسیل و فنولیک افزایش می‌دهد. به طور مشابه، مولر [50] اشاره کرد که CEC بقایای گیاهی ارتباط نزدیکی با درجه تجزیه بقایای آلی دارد.

رسانایی الکتریکی

رسانایی الکتریکی (EC) توانایی یک ماده برای هدایت جریان الکتریکی می­باشد [51]. EC خاک به خواص مختلف خاک مانند محتوای مواد آلی، بافت، رطوبت، شوری و CEC مربوط می شود [52]. هدایت الکتریکی در خاک در درجه اول با K + قابل تبادل مرتبط است [39،53،54]. افزایش EC با افزایش مصرف کود معقول است زیرا می­تواند با افزایش ماده آلی مرتبط باشد که مجموعه ای از مواد مغذی و یون هایی را فراهم می کند که می توانند در محلول خاک آزاد شوند [55]. این یافته ها حاکی از آن است که اثر کود آلی بر روی EC بستگی زیادی به میزان و نوع کود و نوع بستر مورد استفاده دارد.

مواد آلی خاک و کربن

یکی از بزرگترین چالش ها در سلامت خاک، کاهش مواد آلی خاک (SOM) در نتیجه کشت طولانی مدت زمین است [58]. با این حال، مطالعات نشان داده است که افزودن کودهای حیوانی به خاک باعث افزایش SOM یا تاخیر در روند تخلیه SOM می شود [59،60]. در یک مطالعه گوجه فرنگی، اوولو و همکاران [56] دریافتند که با استفاده از 10، 25، 40 و 50 میلی گرم کود مرغی در هکتار (هکتار)، سطوح SOM به ترتیب 0.85، 1.50، 1.72 و 1.95 درصد نسبت به تیمار شاهد بدون افزودن کود افزایش یافت.  این یافته ها با کار دریقه و همکارانش مطابقت دارد [61] که دریافتند استفاده از کود مرغی به میزان 5، 10 و 15 میلی گرم در هکتار به ترتیب 0.44، 0.96 و 1.68 درصد SOM را افزایش داد. تجمع SOM به عنوان تابعی از کاربرد کود آلی تا حد زیادی به نوع کود و نوع بستر آن بستگی دارد [62،63]. کودهایی که حاوی بسترهای با مواد آلی بالا هستند در مقایسه با کودهای حاوی مواد آلی کم، افزایش بیشتری در SOM ایجاد می کنند [63]. مزایای تولید یا نگهداری SOM بسیار است. برخی از آنها کاهش فرسایش و رواناب [64]، بهبود نفوذ [65]، بهبود ساختار خاک [66] است. یکی از جنبه هایی که بسیار مورد توجه قرار می گیرد، سهم اصلاحات آلی در چرخه کربن (C) است [67،68]. کارهای مختلفی بر اهمیت کربن آلی خاک (SOC) در کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی تاکید کرده اند [69،70]. در گزارشی توسط بانک جهانی [71] تخمین زده شد که در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، نرخ ترسیب کربن به ترتیب 23، 109 درصد و 267 درصد در خاک هایی که کود ارگانیک استفاده شده است در مقایسه با خاک های تیمار شده با کود معدنی بیشتر است. همچنین لیو و همکاران [57] دریافتند که در مقایسه با تیمار شاهد و کود معدنی، افزودن کود دامی به خاک به تنهایی و در ترکیب با نیتروژن و فسفر منجر به محتوای SOC بالاتر به ترتیب 9.98 گرم در کیلوگرم و 10.52 گرم در کیلوگرم شد. مطالعه ای توسط وانگ و همکاران [72] نشان داد که طی یک دوره 23 ساله، کود خوک به تنهایی و در ترکیب با N، P و K SOC را 25% و 30% نسبت به تیمار بدون هیچ کود یا کود اضافی افزایش داد. میکروب­ها با استفاده از کربن به عنوان منبع انرژی، مواد آلی را تجزیه کرده و مواد مغذی را در خاک آزاد می کنند. افزایش تنفس میکروبی به دلیل افزودن مواد آلی می­تواند به عنوان منبع کاهش SOC [73] همانطور که در برخی مطالعات مشاهده شده است نشان دهد.

  • خواص فیزیکی خاک

خصوصیات فیزیکی خاک آن دسته از خصوصیات است که با چشم یا احساس قابل درک و مشاهده هستند. آنها نتیجه مواد اولیه خاک هستند که توسط عوامل اقلیمی (مانند بارندگی و دما)، و تحت تأثیر توپوگرافی (شیب و جهت،) و اشکال زندگی (نوع و مقدار، مانند جنگل، علف، جانداران خاکزی) در یک بازه زمانی قرار می گیرند. افزودن کود به خاک به طور کلی نه تنها بر خصوصیات شیمیایی خاک تأثیر می­گذارد، بلکه بر شرایط فیزیکی خاک مانند آب خاک [65،74]، ساختار [65]، چگالی ظاهری [74] و مقاومت در برابر فرسایش [75،76] نیز تأثیر زیادی دارد.

آب خاک و خواص هیدرولیک خاک

یکی از چالش هایی که در کشاورزی با آن مواجه هستیم، کمبود آب است [77]. طبق گفته مکونن و هوکسترا [78]، حدود 4 میلیارد نفر حداقل یک ماه از سال با کمبود شدید آب زندگی می کنند که با افزایش جمعیت جهان و افزایش تقاضای غذا، فشار بر این منبع که در حال حاضر کمیاب است، افزایش خواهد یافت. یکی از راه های کاهش این مشکل افزایش احتباس آب در مزرعه است که با اعمال اصلاحات ارگانیک خاک در زمین قابل انجام است. محتوای حجمی آب را می توان با ضرب محتوای جرمی آب در نسبت چگالی ظاهری و چگالی آب محاسبه کرد [79]. مطالعات نتایج متفاوتی را در رابطه با اثر کود آلی بر محتوای آب خاک نشان می‌دهند. به طور مثال میلر و همکاران که در مطالعه‌ای به بررسی اثر کود دامی بر خواص فیزیکی مختلف خاک پرداختند [80] در طول دو سال مطالعه، تفاوت اندک را در محتوای آب حجمی خاک بر اساس نوع کود و بستر در سطح (0-5.5 سانتی متر) خاک یافتند ولی احمد و همکاران [81] دریافتند که خاک تیمار شده با کود مرغی یا حیاط مزرعه نسبت به خاک تیمار نشده آب بیشتری در خود نگه می دارد. نفوذ، به عنوان یک اصطلاح فیزیکی خاک، به عنوان فرآیندی تعریف می شود که در آن آب با جریان رو به پایین از طریق سطح خاک وارد خاک می شود [79]. هنگامی که ظرفیت نفوذ خاک اشباع می شود، آبگیری یا رواناب رخ می دهد [82]. این بدان معناست که هرچه آب بیشتری به خاک نفوذ کند، آب کمتری از طریق رواناب از دست می رود. یاگو و همکاران [83] نشان داد که با استفاده از کود ارگانیک، رواناب به میزان 82% بدون خاک و تا 42% در کرت هایی که شخم زده شده بودند کاهش یافت. کود ممکن است نفوذ و هدایت هیدرولیکی را به دلیل تأثیر آن بر تجمع خاک [84]، به ویژه زمانی که کود غنی از یون های کلسیم و منیزیم باشد، تحت تأثیر قرار دهد [85].

دمای خاک

دمای خاک و نوسانات دما بر شاخص های مختلف سلامت خاک تأثیر می گذارد. مطالعات نشان می­دهد که دمای خاک بر فعالیت بیولوژیکی خاک [87،88]، چرخه مواد مغذی [89] و جذب مواد مغذی [90] تأثیر می گذارد. در همین راستا آنگر و استوارت [131] طی تحقیقاتی نشان دادند که افزودن کود ارگانیک منجر به کاهش تبخیر می‌شود که تأثیر مستقیم کود بر خواص فیزیکی خاک است. تبخیر اثر خنک کنندگی روی سطح خاک دارد، بنابراین کاهش تبخیر باعث سرکوب سرد شدن سطح خاک می شود. از سوی دیگر، بهبود ساختار خاک، افزایش تخلخل و هدایت هیدرولیکی، ناشی از کاربرد کود آلی[86]، می‌تواند باعث نفوذ بیشتر آب به خاک شود و باعث خشک شدن و گرم شدن سریع‌تر سطح خاک شود [91]. علاوه بر این، افزایش تخلخل خاک به دلیل وجود مواد آلی، رسانایی حرارتی خاک را کاهش می­دهد و در نتیجه به مواد آلی اجازه می دهد خاک را در برابر افزایش دما در تابستان عایق کرده و در زمستان خاک را گرم کند که اثر آن در طول زمستان به دلیل اثر عایق برف روی زمین ناچیز در نظر گرفته می شود. پیچیدگی رابطه بین کود دامی و دمای خاک در مطالعه ای که توسط ریس و همکاران انجام شده است بیشتر تایید شده است [92] که دریافتند افزودن کود بر روی تپه‌های سیب‌زمینی با شیب 8 درصد، دمای خاک را 0.32 درجه سانتی‌گراد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد، در حالی که کود دامی در شیب 11 درصد، دمای خاک را از 16.16 به 17.19درجه سانتی‌گراد 1.03 افزایش داد. بر اساس این یافته ها آشکار می شود که اثر کود دامی بر دمای خاک تحت تأثیر زمان سال، میزان کود مصرفی و خواص کود مصرفی قرار می گیرد. اگرچه دگوچی و همکاران [90] هیچ رابطه‌ای بین ویژگی‌های شیمیایی کمپوست و دمای خاک پیدا نکرد، مطالعات نشان می‌دهد که نرخ‌ها و ویژگی‌های مختلف کود بر خواص فیزیکی مختلف خاک از جمله خواص هیدرولیکی ممکن است بر دمای خاک تأثیر بگذارد [93].

چگالی

چگالی ظاهری وزن خاک خشک در واحد حجم خاک است که شامل مواد جامد به علاوه فضای منافذ است [94]. بررسی­ها توسط خلیل و همکاران [95] کاهش ثابتی در چگالی ظاهری با استفاده از محصولات مختلف پسماند آلی در مطالعات بلند مدت و کوتاه مدت نشان داد. داده های گردآوری شده از مطالعات کود مرغی رابطه خطی منفی بین میزان کود مصرفی و چگالی ظاهری خاک را نشان می­دهد. Agbede و همکاران [96] کاهش 28 درصدی در چگالی ظاهری با استفاده از 30 میلی گرم در هکتار کود مرغی به خاک نشان داد که کاهش چگالی ظاهری در نتیجه کاربرد کود در درجه اول ناشی از افزایش تخلخل است. تخلخل خاک حجمی از فضای بین ذرات خاک است که می تواند با آب و یا هوا پر شود. تیمار خاک با محصولات ارگانیک مانند کود دامی، صمغ‌های باکتریایی و پلی‌ساکاریدها را آزاد می‌کند که به اتصال ذرات خاک به یکدیگر کمک می‌کنند، در نتیجه تجمع را افزایش می‌دهند و چگالی ظاهری را کاهش می‌دهند [97].

  • زیست شناسی خاک

بهبود سلامت خاک مستلزم یک رویکرد کل نگر است که نه تنها مواد مغذی را در مقادیر کافی و متعادل تامین کند، بلکه سیستم بیولوژیکی خاک را نیز تقویت کند. در مطالعات بررسی نقش کود دامی در حاصلخیزی خاک، پرهام و همکاران [99] نشان دادند که استفاده از کود باعث افزایش جامعه باکتریایی در خاک می شود و در نتیجه منجر به بهبود بهره وری خاک می شود. علاوه بر این، کاربرد کود تنوع قارچی را در خاک افزایش می‌دهد و زمانی که با کودهای معدنی استفاده شود، روند کاهش تنوع زیستی میکروبی مرتبط با مواد مغذی معدنی معکوس می‌شود [100]. بررسی ها نشان می‌دهند که استفاده از کود آلی برای بهبود حاصلخیزی خاک با افزایش جمعیت میکروارگانیسم‌هایی که برای تبدیل مواد مغذی در خاک مفید هستند، ارزشمند است. علاوه بر این، میکروارگانیسم های خاک به ساخت SOC  کمک می کنند که یک شاخص مهم برای کیفیت خاک است [86]. از طرفی استفاده از کود مرغی مایع یک اقدام زراعی خوب است که شرایط مطلوبی را برای فعالیت میکروبیولوژیکی فراهم می کند. کود مایع مرغی یک منبع ارگانیک از مواد مغذی ضروریست  که به راحتی در دسترس گیاه قرار می­گیرند و در درجه اول به عنوان منبعی از مواد مغذی گیاهی استفاده می شود ]98[.  N’dayegamiye و Cote [38] نشان دادند که افزایش جمعیت میکروبی مرتبط با کاربرد کود آلی همچنین منجر به افزایش نیتروژن قابل معدنی شدن بالقوه می‌شود. ارتباطی بین ماده آلی و فعالیت میکروبی و پتانسیل معدنی شدن نیتروژن وجود دارد. به همین دلیل، در دسترس بودن مواد مغذی برای جذب محصول ممکن است به دلیل کاربرد کود دامی در زمین‌های زراعی افزایش یابد. علاوه بر این، قارچ ها سطح ریشه را برای استخراج و جذب عناصر غذایی گیاه افزایش می دهند [102]. این امر با افزایش کلونیزاسیون میکوریزی ریشه های گیاهی در تیمار کود دامی مشهود است [101,103]. این امر به ویژه در جذب مواد مغذی غیر متحرک مانند فسفر (P) مرتبط است. بولان [104] خلاصه کرد و اظهار داشت که بهبود جذب فسفر غیر متحرک توسط گیاهان با مکانیسم های متعددی همراه با قارچ های میکوریز از جمله گسترش ریشه هیف قارچی برای استخراج مواد مغذی از حجم زیادی از خاک، حرکت سریع فسفر به هیف قارچ و حل شدن کمک می کند. واضح است که استفاده از کود دامی نه تنها جمعیت میکروبی را بهبود می بخشد بلکه باعث جذب مواد مغذی از خاک نیز می شود. بنابراین، ایجاد شرایط مساعد برای افزایش فعالیت های میکروبی برای حفظ و بهبود سطح حاصلخیزی خاک حیاتی است.

با وجود تمام این جنبه های مثبت کود آلی برای بهبود حاصلخیزی خاک، استفاده نادرست از کود آلی مانند استفاده بیش از حد می­تواند منجر به عواقب ناخواسته از قبیل اوتروفیکاسیون فسفر، و همچنین شستشو، نیترات زدایی و تبخیر نیتروژن به آب و جو شود [105,106]. بنابراین، استفاده از کود آلی در کنار سایر اقدامات زراعی به نحوی که تأثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد، برای بهبود خصوصیات بیولوژیکی خاک که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر خصوصیات خاک نیز تأثیر می­گذارد، حیاتی است.

نتیجه گیری

کودهای ارگانیک برای حفظ سطوح مواد آلی خاک، احیای خاک های تخریب شده و تامین مواد مغذی گیاهی به خاک های کشاورزی [108]، [109] در خاک استفاده می شود و می توانند جایگزین موثری برای حفظ ورودی کافی از مواد آلی باشد [107]، [106] که باعث بهبود خواص خاک، حاصلخیزی و مقاومت در برابر فرسایش آبی و بادی می شود [111]، [112].  استفاده از مواد آلی در تولید محصول در بسیاری از نقاط به عنوان جایگزینی برای بخشی یا تمام کود معدنی به شدت توصیه شده است [110]. کود مرغی منبع غنی از مواد آلی است و مقادیر زیادی از مواد مغذی مهم برای رشد گیاه را فراهم می کند. در پژوهشی استفاده از بستر جوجه های گوشتی منجر به بیشترین افزایش عملکرد ذرت شد [4]، [34]. مشخصه­ی بستر جوجه های گوشتی، کربن با کیفیت خوب و مقدار زیادی نیتروژن می­باشد [113]. پخش کود مرغی چندین ویژگی خاک مانند مواد آلی، pH، محتوای نیتروژن و سایر مواد مغذی را بهبود می بخشد و عملکرد کشاورزی را در مقایسه با خاک اصلاح نشده بهبود می بخشد. از طرفی استفاده از کودهای آلی در واقع یک عمل مطلوب برای احیای اکولوژیکی خاک های زراعی تخریب شده و کاهش محدودیت ها برای سیستم های کشت پایدار در محیط های خشک و نیمه خشک است [107].

معرفی محصول

در این راستا شرکت کودپوش صحرا با بهره گیری از دانش روز دنیا و به روزترین دستگاه ها توسط مهندسین مجرب، انواع کود مرغی با برند و آنالیز متفاوت و متناسب با نیاز کشاورزان به صورت پلت، گرانول و مایع را تولید و به بازار عرضه نموده است.

-پلت های مرغی

-مایع مرغی

گرانول مرغی و هیومیک اسید

منابع

1.Barth, C.L. (1985) Livestock characterization- A new approach in agricultural waste utilization and management. Trans. ASAE 4(2), 286-291.

2.Lal, R., and J. M. Kimble. 1997. Conservation Tillage for Carbon Sequestration. Nutrient Cycling in Agroecosystems 49:243–53. doi:10.1023/A:1009794514742.

3.Sojka, R. E., and D. R. Upchurch. 1999. Reservations regarding the soil quality concept. Soil Science Society of America Journal 63 (5):1039–54. doi:10.2136/sssaj1999.6351039x.

4. Bogaard, A.; Fraser, R.; Heaton, T.H.; Wallace, M.; Vaiglova, P.; Charles, M.; Jones, G.; Evershed, R.P.; Styring, A.K.; Andersen, N.H. Crop manuring and intensive land management by Europe’s first farmers.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013, 110, 12589–12594.

5. Risse, L.M.; Cabrera, M.L.; Franzluebbers, A.J.; Gaskin, J.W.; Gilley, J.E.; Killorn, R.; Radcli_e, D.E.; Tollner, W.E.; Zhang, H. Land Application of Manure for Beneficial Reuse. In Animal Agriculture and the Environment: National Center for Manure and Animal Waste Management White Papers; Pub. Number 913C0306; Rice, J.M., Caldwell, D.F., Humenik, F.J., Eds.; American Society of Agricultural and Biological Engineers: St. Joseph, MI, USA, 2006; pp. 283–316.

6. Beal,W.H. Barnyard Manure; Farmers’ Bulletin No. 21; U.S. Department of Agriculture, U.S. Government Printing O_ce: Washington, DC, USA, 1894. Available online: http://naldc.nal.usda.gov/download/

ORC00000018/PDF (accessed on 10 July 2020).

7. Eswaran, H.; Lal, R.; Reich, P.F. Land Degradation: An Overview. In Responses to Land Degradation,Proceedings of the 2nd International Conference on Land Degradation and Desertification, Khon Kaen, Thailand, 2001; Bridges, E.M.,

Hannam, I.D., Oldeman, L.R., de Vries, P.F.W.T., Scher, S.J., Sompatpanit, S., Eds.; Oxford Press: New Delhi,

India, 2001; pp. 20–35.

8. Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS). Soil Health. Available online: http://www.nrcs.usda. gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/ (accessed on 10 July 2020).

9. Zhang, J.-B.; Yang, J.-S.; Yao, R.-J.; Yu, S.-P.; Li, F.-R.; Hou, X.-J. The e_ect of farmyard manure and mulch on

soil physical properties in a reclaimed coastal tidal flat salt-a_ected soil. J. Integr. Agric. 2014, 13, 1782–1790.

10. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Statistic Database. 2018. Available online:

http://www.fao.org/faostat/en/#home (accessed on 16 October 2020).

11. Eghball, B.;Wienhold, B.J.; Gilley, J.E.; Eigenberg, R.A. Mineralization of manure nutrients. J. SoilWater Conserv. 2002, 57, 470–473.

12. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Nitrogen Inputs to Agricultural Soils from Livestock Manure: New Statistics. 2018.

13. Reddy, D.D.; Rao, A.S.; Reddy, K.S.; Takkar, P.N. Yield sustainability and phosphorus utilization in soybean-wheat system on Vertisols in response to integrated use of manure and fertilizer phosphorus. Field Crop. Res. 1999, 62, 181–190.  

14. Watts, D.B.; Torbert, H.A.; Prior, S.A.; Huluka, G. Long-term tillage and poultry litter impacts soil carbon and nitrogen mineralization and fertility. Soil Sci. Soc. Am. J. 2010, 74, 1239–1247.  

15. Steiner, C.; Teixeira, W.G.; Lehmann, J.; Nehls, T.; de Macêdo, J.L.V.; Blum, W.E.; Zech, W. Long term e_ects

of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered Central Amazonian upland soil. Plant Soil 2007, 291, 275–290.  

16. Giola, P.; Basso, B.; Pruneddu, G.; Giunta, F.; Jones, J.W. Impact of manure and slurry applications on soil

nitrate in a maize–triticale rotation: Field study and long term simulation analysis. Eur. J. Agron. 2012, 38, 43–53.

 17. R.A. Usman Adel, Y. A. Almaroaia, A. Mahtab, V. Meththika and O. Yong Sik, Toxicity of synthetic chelators and metal availability in poultry manure amended Cd, Pb and As contaminated agricultural soil. Journal of Hazardous Materials,vol. 262, pp. 1022-1030, 2013.

18. I. Jemai, S. B. Guirat, N. B. Aissa, N. Jedidi and T. Gallali, Effet de lamendement par fumier de ferme et par compost dordures ménagères sur la restauration dun sol argileux de plaine sous climat semi aride tunisien. Étude et Gestion des Sols, Vol. 18, no 4, pp. 271-285, 2011.

19. Hou, X.; Wang, X.; Li, R.; Jia, Z.; Liang, L.; Wang, J.; Nie, J.; Chen, X.; Wang, Z. E_ect of di_erent manure application rates on soil properties, nutrient use, and crop yield during dryland maize farming. Soil Res. 2012, 50, 507–514.  

20. Beckwith, C.P.; Cooper, J.; Smith, K.A.; Shepherd, M.A. Nitrate leaching loss following application of organic manures to sandy soils in arable cropping. Soil Use Manag. 2006, 14, 123–130.  

21. Van Es, H.M.; Sogbedji, J.M.; Schindelbeck, R.R. E_ect of manure application timing, crop, and soil type on nitrate leaching. J. Environ. Qual. 2006, 35, 670–679.  

22. Sharpley, A.N.; Daniel, T.C.; Edwards, D.R. Phosphorus movement in the landscape. J. Prod. Agric. 1993, 6,492–500.  23. Buckley, K.; Makorto_, M. Phosphorus in Livestock Manures. In Advanced Silage Corn Management; Agriculture and Agri-Food Canada: Brandon, MB, Canada, 2004.

24. Chatterjee, D.; Datta, S.C.; Manjaiah, K.M. Fractions, uptake and fixation capacity of phosphorus and potassium in three contrasting soil orders. J. Soil Sci. Plant Nutr. 2014, 14, 640–656.  

25. Fuentes, B.; Bolan, N.; Naidu, R.; de la Luz, M.M. Phosphorus in organic waste-soil systems. J. Soil Sci. Plant Nutr. 2006, 6, 64–83.  

26. Leytem, A.B.; Turner, B.L.; Thacker, P.A. Phosphorus composition of manure from swine fed low-phytate grains: Evidence for hydrolysis in the animal. J. Environ. Qual. 2004, 33, 2380–2383.  

27. X.T. Ju, C.L. Kou, P. Christie, Z.X. Dou and F.S. Zhang Changes in the soil environment from excessive application of fertilizers and manures to two contrasting intensive cropping systems on the North China Plain. Environmental Pollution, vol. 145, pp. 497-506, 2007.

28. Ayeni LS, Adetunji MT. Integrated application of poultry manure and mineral fertilizer on soil chemical properties, nutrient uptake, yield and growth components of maize. Nature and science. 2010; 8(1):60-67.

29. Ojeniyi SO, Amusan OA, Adekiya AO. Effect of poultry manure on soil physical properties, nutrient uptake and yield of cocoyam (Xanthosoma saggitifolium) in southwest Nigeria. American-Eurasian J Agric. & Environ. Sci. 2013; 13(1):121-125.

30. Benke, M.B.; Indraratne, S.P.; Hao, X.; Chang, C.; Goh, T.B. Trace element changes in soil after long-term cattle manure applications. J. Environ. Qual. 2008, 37, 798–807.  

31. Nikoli, T.; Matsi, T. Influence of liquid cattle manure on micronutrients content and uptake by corn and their availability in a calcareous soil. Agron. J. 2011, 103, 113–118.  

32. Sheppard, S.C.; Sanipelli, B. Trace elements in feed, manure, and manured soil. J. Environ. Qual. 2012, 41, 1846–1856.   [PubMed]

33. Alloway, B.J. Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and Their Bioavailability, 2nd ed.; Springer Science & Business Media: London, UK, 1995; pp. 38–57.

34. Boyd, C.E. Micronutrients and Other Trace Elements. In Water Quality; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2015; pp. 277–311.  

35. Bolan, N.; Szogi, A.; Seshadri, B.; Chuasavathi, T. The management of phosphorus in poultry litter. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Advances in Science and Technology of Natural Resources, Universidad de La Frontera, Pucon, Chile, 27–29 October 2010; pp. 8–10.

36. Chaudhary, M.; Narwal, R.P. E_ect of long-term application of farmyard manure on soil micronutrient status.

Arch. Agron. Soil Sci. 2005, 51, 351–359.  

37. Whalen, J.K.; Chang, C.; Clayton, G.W.; Carefoot, J.P. Cattle manure amendments can increase the pH of acid

soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 2000, 64, 962–966.  

38. N’dayegamiye, A.; Côté, D. E_ect of long-term pig slurry and solid cattle manure application on soil chemical

and biological properties. Can. J. Soil Sci. 1989, 69, 39–47.  

39. O’Hallorans, J.M.; Munoz, M.A.; Colbery, O. E_ect of chicken manure on chemical properties of a Mollisol

and tomato production. J. Agric. Univ. Puerto Rico 1993, 77, 181–191.  

40. Ano, A.O.; Ubochi, C.I. Neutralization of soil acidity by animal manure: Mechanism of reaction.

Afr. J. Biotechnol. 2007, 364–368.

41. Han, S.H.; An, J.Y.; Hwang, J.; Kim, S.B.; Park, B.B. The e_ects of organic manure and chemical fertilizer on

the growth and nutrient concentrations of yellow poplar (Liriodendron tulipifera Lin.) in a nursery system.

For. Sci. Technol. 2016, 12, 137–143.  

42. Eghball, B.; Binford, G.D.; Baltensperger, D.D. Phosphorus movement and adsorption in a soil receiving

long-term manure and fertilizer application. J. Environ. Qual. 1996, 25, 1339–1343.  

43. Magdo_, F.R.; Amadon, J.F. Yield trends and soil chemical changes resulting from N and manure application

to continuous corn. Agron. J. 1980, 72, 161–164.  

44. L’Herroux, L.; Le Roux, S.; Appriou, P.; Martinez, J. Behaviour of metals following intensive pig slurry application to a natural field treatment process in Brittany (France). Environ. Pollut. 1997, 97, 119–130.

 45. Butterly, C.R.; Baldock, J.A.; Tang, C. The contribution of crop residues to changes in soil pH under field conditions. Plant Soil 2013, 366, 185–198.  

46. Tang, C.; Yu, Q. Impact of chemical composition of legume residues and initial soil pH on pH change of a soil after residue incorporation. Plant Soil 1999, 215, 29–38.  

47. Goldberg, N.; Nachshon, U.; Argaman, E.; Ben-Hur, M. Short term e_ects of livestock manures on soil structure stability, runo_ and soil erosion in semi-arid soils under simulated rainfall. Geoscience 2020, 10, 213.

 48. Magdo_, F.R.; Amadon, J.F. Yield trends and soil chemical changes resulting from N and manure application to continuous corn. Agron. J. 1980, 72, 161–164.  

49. Miller, J.; Beasley, B.; Drury, C.; Larney, F.; Hao, X. Influence of long-term application of composted or stockpiled feedlot manure with straw or wood chips on soil cation exchange capacity. Compost. Sci. Util. 2016,24, 54-60.  

50. Muller, J.F. Some observations on base exchange in organic materials. Soil Sci. 1933, 35, 229–238.  

51. Lund, E.D.; Christy, C.D.; Drummond, P.E. Practical applications of soil electrical conductivity mapping. In Proceedings of the 2nd European Conference on Precision Agriculture, Precision Agriculture ’99, Odense, Denmark, 11–15 July 1999; She_eld Academic Press: She_eld, UK, 1999; pp. 771–779.

52. Grisso, R.; Alley, M.; Holshouser, D.; Thomason, W. Precision Farming Tools: Soil Electrical Conductivity;

Publication 442–508; Virginia State University Cooperative Extension: Petersburg, VA, USA, 2009.

53. Liebhardt,W.C. Soil characteristic and corn yield as a_ected by previous applications of poultry manure.

J. Environ. Qual. 1976, 5, 459–462.  

54. Shortall, J.G.; Liebhardt, W.C. Yield and growth of corn as a_ected by Poultry manure. J. Environ. Qual. 1975, 4, 186–191.  

55. Carmo, D.L.; Silva, C.A.; de Lima, J.M.; Pinheiro, G.L. Electrical conductivity and chemical composition

of soil solution: Comparison of solution samplers in tropical soils. Rev. Bras. Cienc. Solo 2016, 40, 0140795.

 56. Ewulo, B.S.; Ojeniyi, S.O.; Akanni, D.A. E_ect of poultry manure on selected soil physical and chemical properties, growth, yield and nutrient status of tomato. Afr. J. Agric. Res. 2008, 3, 612–616.

57. Liu, E.; Yan, C.; Mei, X.; He, W.; Bing, S.H.; Ding, L.; Liu, Q.; Liu, S.; Fan, T. Long-term e_ect of chemical fertilizer, straw, and manure on soil chemical and biological properties in northwest China. Geoderma 2010, 158, 173–180.  

58. Tiessen, H.; Stewart, J.W.B. Particle-size fractions and their use in studies of soil organic matter: II. Cultivation

e_ects on organic matter composition in size fractions. Soil Sci. Soc. Am. J. 1983, 47, 509–514.  

59. Bakayoko, S.; Soro, D.; Nindjin, C.; Dao, D.; Tschannen, A.; Girardin, O.; Assa, A. E_ects of cattle and

poultry manures on organic matter content and adsorption complex of a sandy soil under cassava cultivation

(Manihot esculenta, Crantz). Afr. J. Environ. Sci. Technol. 2009, 3, 190–197.  

60. Schulten, H.-R.; Leinweber, P. Influence of long-term fertilization with farmyard manure on soil organic

matter: Characteristics of particle-size fractions. Biol. Fertil. Soils 1991, 12, 81–88.  

61. Deryqe, J.S.A.; Kader, K.A.A.; Albaba, H.B. E_ect of poultry manure on soil phosphorus availability and

vegetative growth of maize plant. J. Agric. Veter. Sci. 2016, 9, 12–18.

62. Manitoba Agriculture. SoilManagement Guide—NutrientManagement. 2013.

63. Currell, C. Manure and Soil Organic Matter: When It Comes to Building Soil Organic Matter, Manure Sources Are

not All Created Equal; Michigan State University Extension: East Lansing, MI, USA, 2016.

64. Rhoton, F.E. Influence of time on soil response to no-till practices. Soil Sci. Soc. Am. J. 2000, 64, 700–709.

65. Franzluebbers, A.J.Water infiltration and soil structure related to organic matter and its stratification with

depth. Soil Tillage Res. 2002, 66, 197–205.  

66. Bot, A.; Benites, J. The Importance of Soil OrganicMatter: Key to Drought-Resistant Soil and Sustained Food Production;

FAO Soils Bulletin 80; Food and Agricultural Organization of the United Nations: Rome, Italy, 2005.

67. Post,W.M. Organic Carbon in Soil and the Global Carbon Cycle. In The Global Carbon Cycle; Heimann, M., Ed.; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 1993; pp. 277–302.

68. Wallace, A.; Wallace, G.A.; Cha, J.W. Soil organic matter and the global carbon cycle. J. Plant Nutri. 1990, 13,

459–466.  

69. Bernoux, M.; Paustian, K. Climate Change Mitigation. In Soil Carbon: Science, Management and Policy for Multiple Benefits; Banwart, S.A., Ed.; CABI:Wallingford, UK, 2015; pp. 119–131.

70. Lal, R. Soil carbon sequestration to mitigate climate change. Geoderma 2004, 123, 1–22.  

71. Economic and Sector Work. Carbon Sequestration in Agricultural Soils; Report No. 67395-GLB.; The World

Bank: Washington, DC, USA, 2012.

72. Wang, Y.; Hu, N.; Xu, M.; Li, Z.; Lou, Y.; Chen, Y.; Wu, C.; Wang, Z.-L. 23-year manure and fertilizer application increases soil organic carbon sequestration of a rice–barley cropping system. Biol. Fertil. Soils 2015, 51, 583–591.  

73. Marschner, B.; Noble, A.D. Chemical and biological processes leading to the neutralization of acidity in soil

incubated with litter materials. Soil Biol. Biochem. 2000, 32, 805–813.  

74. Martens, D.A.; Frankenberger,W.T., Jr. Modification of infiltration rates in an Organic-Amended irrigated

soil. Agron. J. 1992, 84, 707–717.  

75. SchjØnning, P.; Christensen, B.T.; Carstensen, B. Physical and chemical properties of a sandy loam receiving

animal manure, mineral fertilizer or no fertilizer for 90 years. Eur. J. Soil Sci. 1994, 45, 257–268.  

76. Gilley, J.E.; Risse, L.M. Runo_ and Soil Loss as A_ected by the Application of Manure. In Biological Systems

Engineering: Papers and Publications; No. 30; University of Nebraska: Lincoln, NE, USA, 2000.

77. Okono, A.; Monneveux, P.; Ribaut, J.-M. Facing the challenges of global agriculture today: What can we do about drought? Front. Physiol. 2013, 4, 289.  

78. Mekonnen, M.M.; Hoekstra, A.Y. Four billion people facing severe water scarcity. Sci. Adv. 2016, 2, e1500323.

79. Hillel, D. Introduction to Environmental Soil Physics; Academic Press: San Diego, CA, USA, 2004.

80. Miller, J.J.; Beasley, B.W.; Drury, C.F.; Larney, F.J.; Hao, X.; Chanasyk, D.S. Influence of long-term feedlot

manure amendments on soil hydraulic conductivity, water-stable aggregates, and soil thermal properties

during the growing season. Can. J. Soil Sci. 2018, 98, 421–435.  

81. Ahmed, B.O.; Inoue, M.; Moritani, S. E_ect of saline water irrigation and manure application on the available

water content, soil salinity, and growth of wheat. Agric. Water Manag. 2010, 97, 165–170.  

82. Assouline, S. Infiltration into soils: Conceptual approaches and solutions.Water Resour. Res. 2013, 49, 1755–1772.

83. Yague, M.R.; Domingo-Olive, F.; Bosch-Serra, A.D.; Poch, R.M.; Boixadera, J. Dairy cattle manure e_ects on

soil quality: Porosity, earthworms aggregates, and soil organic carbon fractions. Land Degrad. Dev. 2016, 27,1753–1762.  

84. Hoover, N.L.; Law, J.Y.; Long, L.A.M.; Kanwar, R.S.; Soupir, M.L. Long-term impact of poultry manure on crop yield, soil and water quality, and crop revenue. J. Environ. Manag. 2019, 252, 109582.  

85. Chan, K.Y.; Heenan, D.P. Lime-induced loss of soil organic carbon and e_ect on aggregate stability. Soil Sci.

Soc. Am. J. 1999, 63, 1841–1844.  

86. Zhang, J.-B.; Yang, J.-S.; Yao, R.-J.; Yu, S.-P.; Li, F.-R.; Hou, X.-J. The e_ect of farmyard manure and mulch on

soil physical properties in a reclaimed coastal tidal flat salt-a_ected soil. J. Integr. Agric. 2014, 13, 1782–1790.

87. Allison, S.D.;Wallenstein, M.D.; Bradford, M.A. Soil-carbon response to warming dependent on microbial physiology. Nat. Geosci. 2010, 3, 336–340.  

88. Wallenstein, M.D.; Allison, S.; Ernakovich, J.; Steinweg, J.M.; Sinsabaugh, R. Controls on the Temperature

Sensitivity of Soil Enzymes: A Key Driver of In Situ Enzyme Activity Rates. In Soil Enzymology; Springer:

Berlin/Heidelberg, Germany, 2010; pp. 245–258.

89. Yilvainio, K.; Pettovuori, T. Phosphorus acquisition by barley (Hordeum vulgare L.) at suboptimal soil temperature. Agric. Food Sci. 2012, 21, 453–461.  

90. Toselli, M.; Flore, J.A.; Marangoni, B.; Masia, A. E_ects of root–zone temperature on nitrogen accumulation

by non–breeding apple trees. J. Hortic. Sci. Biotechnol. 1999, 74, 118–124.  

91. Deguchi, S.; Kawamoto, H.; Tanaka, O.; Fushimi, A.; Ouzumi, S. Compost application increases the soil

temperature on bare Andosol in a cool climate region. Soil Sci. Plant Nutr. 2009, 55, 778–782.  

92. Rees, H.W.; Chow, T.L.; Zebarth, B.; Xing, Z.; Toner, P.; Lavoid, J.; Daigle, J.-L. Impact of supplemental poultry

manure application on potato yield and soil properties on a loam soil in north-western New Brunswick.

Can. J. Soil Sci. 2014, 94, 49–65.  

93. Al-Kayssi, A.W.; Al-Karaghouli, A.A.; Hasson, A.M.; Beker, S.A. Influence of soil moisture content on soil temperature and heat storage under greenhouse conditions. J. Agric. Eng. Res. 1990, 45, 241–252.  

94. Bauer, A. Influence of soil organic matter on bulk density and available water capacity of soils. Farm Res.

1974, 31, 5.

95. Khaleel, R.; Reddy, K.R.; Overcash, M.R. Changes in soil physical properties due to organic waste application:

A review. J. Environ. Qual. 1981, 10, 133–141.  

96. Agbede, T.M.; Adekiya, A.O.; Eifediyi, E.K. Impact of poultry manure and NPK fertilizer on soil physical properties and growth and yield of carrot. J. Hortic. Res. 2017, 25, 81–88.  

97. Dhaliwal, S.S.; Naresh, R.K.; Mandal, A.; Walia, M.K.; Gupta, R.K.; Singh, R.; Dhaliwal, M.K. E_ect of

manures and fertilizers on soil physical properties, build-up of macro and micronutrients and uptake in soil

under di_erent cropping systems: A review. J. Plant Nutr. 2019, 42, 2873–2900.  

98. Mullins, G. L., & Bendfeldt, E. S. (2001). Poultry litter as a fertilizer and soil amendment. http://www.thepoultrysite.com/articles/305/poultry-litter-as-a-fertilizer-andsoil- amendment/

99. Parham, J.A.; Deng, S.P.; Da, H.N.; Sun, H.Y.; Raun,W.R. Long-term cattle manure application in soil. II. E_ect

on soil microbial populations and community structure. Biol. Fertil. Soils 2003, 38, 209–215.  

100. Ding, J.; Jiang, X.; Guan, D.; Zhao, B.; Ma, M.; Zhou, B.; Cao, F.; Yang, X.; Li, L.; Li, J. Influence of inorganic

fertilizer and organic manure application on fungal communities in a long-term field experiment of Chinese Mollisols. Appl. Soil Ecol. 2017, 111, 114–122.  

101. Muthukumar, T.; Udaiyan, K. Influence of organic manures on arbuscular mycorrhizal fungi associated with

Vigna unguiculata (L.) Walp. in relation to tissue nutrients and soluble carbohydrate in roots under field conditions. Biol. Fertil. Soils 2000, 31, 114–120.  

102. Chopra, B.K.; Bhat, S.; Mikheenko, I.P.; Xu, Z.; Yang, Y.; Luo, X.; Chen, H.; Van Zwieten, L.; Lilley, R.M.;

Zhang, R. The characteristics of rhizosphere microbes associated with plants in arsenic-contaminated soils

from cattle dip sites. Sci. Total. Environ. 2007, 378, 331–342.   [PubMed]

103. Kabir, Z.; O’Halloran, I.P.; Fyles, J.W.; Hamel, C. Seasonal changes of arbuscular mycorrhizal fungi as a_ected

by tillage practices and fertilization: Hyphal density and mycorrhizal root colonization. Plant Soil 1997, 192,285–293.  

104. Bolan, N.S. A critical review on the role of mycorrhizal fungi in the uptake of phosphorus by plants. Plant Soil

1991, 134, 189–207.  

105. Daniel, T.C.; Sharpley, A.N.; Lemunyon, J.L. Agricultural phosphorus and eutrophication: A symposium overview. J. Environ. Qual. 1998, 27, 251–257.  

106. Chambers, B.J.; Smith, K.A.; Pain, B.F. Strategies to encourage better use of nitrogen in animal manures.

Soil Use Manag. 2000, 16, 157–166.  

106. J.l. Liu, W.h. Liao, Z.x. Zhang, H.t. Zhang, X.j. Wang and N. Meng, Effect of Phopshate Fertilizer and Manure on Crop Yield, Soil P Accumulation, and the Environmental Risk. Assessment Agricultural Sciences in China., vol 6, no. 9, pp. 1107-1114, 2007.

107. M. Ros, M.T. Hernandez and C. García, Soil microbial activity after restoration of a semi arid soil by organic amendments. Soil Biol. Biochem., vol. 35, pp. 463-469, 2003.

108. M.P. Bernal, C. Paredes, M.A. Sa´nchez-Monedero and J. Cegerra, Maturity and stability parameters of composts prepared with a wide range of organic wastes. Biores. Technol., vol. 63, no. 1, pp. 91-99, 1998.

109. A. Escudero, A. Gonzalez-Arias, O. Del Hierro, M. Pinto and N. Gartzia-Bengoetxea, Nitrogen dynamics in soil amended with manures composted in dynamic and static systems. Journal of Environmental Management, vol. 108, pp. 66-72, 2012.

110. S. Pinitpaitoon, A. Suwanarit and R.W. Bell, A framework for determining the efficient combination of organic materials and mineral fertilizer applied in maize cropping. Field Crops Research, vol 124, pp. 302-315, 2011.

111. I. Celik, I. Ortas and S. Kilic, Effects of composts, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of a chromoxerert soil. Soil & Tillage Research, vol. 78, pp. 59-67, 2004.

112. M.R. Carter, E.G. Gregorich, D.A. Angers, M.H. Beeare, G.P. Sparling, D.A. Wardle and R.P. Voroney, , Interpretation of microbial biomass measurements for soil quality assessment in humid regions. Can. J. Soil Sci., vol. 79, pp. 507-520,1999.

113. M. Fereidooni, F. Raiesi and S. Fallah, Ecological restoration of soil respiration, microbial biomass and enzyme activities through broiler litter application in a calcareous soil cropped with silage maize. Ecological Engineering, vol. 58, pp. 266-277, 2013.